Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

20/06/2023 - 64 Lượt xem
Quy định về cấp bản sao điện tử theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP
08/06/2023 - 70 Lượt xem
Thông tư 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 hướng dẫn một số quy định của Nghị định 101/2017/NĐ-CP và Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi...
08/06/2023 - 58 Lượt xem
Bộ Nội vụ ban hành cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 3020
Tổng: 274556