Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

content:

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Trang thông tin điện tử xã Hưng Đông đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố để các tổ chức, cá nhân được biết và tham gia đóng góp ý kiến

Description: Đề xuất hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố - Ảnh 1.

Một trong những nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố là bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố - Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư nêu rõ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố phải bảo đảm tính tự quản của cộng đồng dân cư, chấp hành sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; sự quản lý nhà nước trực tiếp của chính quyền cấp xã. 

Tuân thủ Hiến pháp, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện theo Hương ước, quy ước; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Không chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện, đặc điểm từng địa phương. Áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Trường hợp do quy hoạch giải phóng mặt bằng, quy hoạch giãn dân, do di dân ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa hoặc nơi có địa hình bị chia cắt phức tạp, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn thì điều kiện thành lập thôn, tổ dân phố mới có thể thấp hơn quy định tại Thông tư này.

Tổ chức của thôn, tổ dân phố

Theo dự thảo, mỗi thôn có Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố. Trường hợp cần thiết thì bố trí Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố.

Căn cứ vào quy mô dân số, đặc điểm của từng loại thôn, tổ dân phố, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể số lượng Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố cho phù hợp, nhưng mỗi thôn, tổ dân phố không vượt quá 02 Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố.

Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố do Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lựa chọn sau khi xin ý kiến của Chi bộ và thống nhất với Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã) quyết định công nhận Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố.

Nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố

Dự thảo nêu rõ nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố bao gồm:

Bàn, quyết định chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng trong phạm vi địa bàn cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí, tài sản, công sức.

Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. 

Bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Thực hiện các công việc tự quản khác trong nội bộ cộng đồng dân cư không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và đạo đức xã hội.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia hưởng ứng các phòng trào, cuộc vận động do cấp trên phát động.

Thực hiện việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng dân cư ngoài các khoản đã được pháp luật quy định; việc thu, chi, quản lý các khoản kinh phí, tài sản do cộng đồng dân cư được giao quản lý hoặc được tiếp nhận từ các nguồn thu, tài trợ, ủng hộ hợp pháp khác.

Xem toàn văn dự thảo Thông tư tại đây.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn - VPTK

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2325
Tổng: 274483