Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Các văn bản pháp luật mới về thi đua khen thưởng

content:

Căn cứ chương trình công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 01/2024. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật mới về thi đua, khen thưởng, Trang Thông tin điện tử xã Hưng Đông đăng tải toàn văn nội dung một số Văn bản pháp luật mới về thi đua khen thưởng trên Trang thông tin điện tử xã để các tổ chức, cá nhân được biết, cụ thể như sau:

1. Luật thi đua, khen thưởng năm 2022 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024);

2. Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024);

3. Thông tư 10/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Thông tư 14/2023/TT-BVHTTDL ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5Thông tư 11/2023/TT-BTTTT ngày 30/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông.

6Thông tư 15/2023/TT-BNV ngày 15/10/2023 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 đối với ngành Nội vụ.

7Thông tư 31/2023/TT-BGTVT ngày 08/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông Vận tải.

8Thông tư 18/2023/TT-BTNMT ngày 15/11/2023 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 đối với ngành tài nguyên và môi trường.

9. Thông tư số 118/2023-TT-BQP ngày 22/12/2023 của Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong quân đội nhân dân Việt Nam;

10. Thông tư 25/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng trong ngành y tế;

11. Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và đào tào hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng đối với ngành giáo dục;

12. Thông tư 79/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực tài chính;

13. Thông tư 15/2023/TT-BKHĐT ngày 26/12/2023 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch đầu tư.

14. Thông tư 22/2023/TT-BCT ngày 14/11/2023 của Bộ Công thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng trong ngành công thương;

Tải các văn bản nêu trên tại đây

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn - VPTK

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2325
Tổng: 274482