Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

content:

Ngày 27/5/2023 Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023 và những năm tiếp theo. 

Để phát huy hiệu quả của Đề án 06 và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, đồng thời tạo chuyển biến tích cực, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện Đề án 06, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đề án 06 trong năm 2023 và những năm tiếp theo bảo đảm lộ trình, tiến độ Chính phủ giao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp.

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chịu trách nhiệm về kết quả, tiến độ thực hiện Đề án 06

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án 06. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia; cải cách thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nêu cao trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong triển khai thực hiện Đề án 06, đặc biệt khi có nhu cầu trong giải quyết TTHC phải bảo đảm 100% thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người thân, gia đình, bạn bè và người dân nơi cư trú sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chịu trách nhiệm về kết quả, tiến độ thực hiện Đề án; thường xuyên, trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, rà soát các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06, đối chiếu với tình hình, kết quả thực hiện tại đơn vị, địa phương mình, từ đó chỉ rõ từng việc cần thực hiện, trách nhiệm đối với từng cấp, từng đơn vị, thời gian hoàn thành để tập trung đôn đốc thực hiện; xác định việc thực hiện Đề án 06 là một nội dung đột phá để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, cải cách TTHC cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Đẩy mạnh tiến độ số hóa dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó lực lượng Công an là lực lượng nòng cốt, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06. Bám sát chỉ đạo tại Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hàng năm; phân công, giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thành, thị tổ chức thực hiện hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc thực hiện Đề án 06. Hình thức tuyên truyền phải được triển khai đa dạng, phong phú, trực quan, không hình thức, tránh lãng phí; nội dung tuyên truyền cần tập trung vào những lợi ích thiết thực của việc giải quyết TTHC qua Cổng dịch vụ công quốc gia, cách thức thực hiện để người dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn hiểu rõ về những tiện ích, quyền lợi của Đề án 06 mang lại và tích cực tham gia hưởng ứng. Phát huy tối đa vai trò của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa các cấp, các tổ tuyên truyền Đề án 06, tổ công nghệ số cộng đồng, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy sang sử dụng hồ sơ điện tử, từng bước hình thành công dân số, xã hội số. 

Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách TTHC, dịch vụ công theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Có giải pháp nâng cao tỷ lệ tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến, đưa Nghệ An là đơn vị thường xuyên duy trì ổn định vị trí dẫn đầu dịch vụ công trực tuyến toàn quốc. Thường xuyên rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa các cấp theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn; lựa chọn những nhóm TTHC gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để tập trung triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả; thay đổi tư duy từ “làm thay, làm hộ” sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh tiến độ số hóa dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định, gắn việc số hóa với thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại giấy tờ khi đã được số hóa theo đúng quy định. 

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Đẩy mạnh cung cấp, thanh toán trực tuyến; nghiên cứu, triển khai rộng rãi phương án thanh toán viện phí, thu học phí không dùng tiền mặt. Tập trung hoàn thành việc cấp Căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện cư trú trên địa bàn Nghệ An; ứng dụng hiệu quả việc sử dụng thẻ Căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh. 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt việc làm sạch dữ liệu và bảo đảm dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”. Các sở, ngành cấp tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương chủ động phối hợp, thống nhất phương thức rà soát, kiểm tra, đối chiếu khoa học, linh hoạt để thực hiện hiệu quả công tác, đặc biệt chú trọng thực hiện việc đối chiếu thông tin từ dữ liệu dân cư với các dữ liệu chuyên ngành khác. Đặc biệt, coi trọng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật. 

Bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06, nhất là cấp xã. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kỹ năng số, kỹ năng bảo mật thông tin trên môi trường mạng, thành thạo sử dụng công nghệ thông tin, nghiệp vụ phục vụ cho yêu cầu công việc và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo quy định những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra TTHC không đúng quy định hoặc chậm, muộn trong giải quyết hồ sơ TTHC. Đưa kết quả thực hiện Đề án 06 là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, quyết định danh hiệu thi đua của các cơ quan, đơn vị và cá nhân thủ trưởng, giám đốc các cơ quan, đơn vị hàng năm. 

Ưu tiên bố trí ngân sách và có cơ chế linh hoạt trong việc đầu tư để triển khai nhanh, hiệu quả, bảo đảm tiến độ của Đề án 06. Quan tâm, chăm lo, động viên lực lượng trực tiếp triển khai thực hiện Đề án 06; kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, nghiêm túc phê bình, chấn chỉnh, xử lý vi phạm. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, vai trò và lợi ích của Đề án 06

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị huyện ủy, thành ủy, thị ủy chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai các mô hình kiểu mẫu Đề án 06 tại cấp huyện, cấp xã. Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn việc xây dựng, triển khai thực hiện tại các địa phương. 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị này. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị. 

Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quán triệt Chỉ thị, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. 

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, vai trò và lợi ích của Đề án 06, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia thực hiện. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị. 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An: https://nghean.gov.vn/chuyen-doi-sotam-dung/tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-day-manh-thuc-hien-de-an-phat-trien-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-d-571402

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1351
Tổng: 383578