Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới

content:

Thực hiện Công văn số 303/HĐPB ngày 04/4/2024 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật về việc định hướng nội dung truyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 04/2024.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật mới, Trang thông tin điện tử xã Hưng Đông đăng tải công khai toàn văn nội dung một số văn bản pháp luật mới, cụ thể:

1. Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2024).

2. Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước (có hiệu lực kể từ ngày 05/4/2024).

3. Thông tư số 13/2024/TT-BTC ngày 23/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế (có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2024).

 4. Thông tư số 14/2024/TT-BTC ngày 01/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2024).

5. Thông tư số 16/2024/TT-BTC ngày 11/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy trình về công tác thanh tra tài chính (có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2024).

6. Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 98/2023/NĐCP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2024);

7. Thông tư số 01/2024/TT-BYT ngày 01/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế và thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực y tế tại địa phương (có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2024).

 8. Thông tư số 01/2024/TT-UBDT ngày 15/3/2024 của Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với lĩnh vực công tác dân tộc (có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2024).

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 6900
Tổng: 275003