Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh Nghệ An, Thành phố Vinh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

content:

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 18/8/2023 của UBND thành phố Vinh về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Vinh, Trang thông tin điện tử xã Hưng Đông đăng tải toàn văn nội dung các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, tỉnh và thành phố về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn được biết, cụ thể như sau:

- Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030;

- Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

- Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023-2030;

- Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023-2030;

- Kế hoạch số 588/KH-UBND  ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 18/8/2023 của UBND thành phố Vinh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn thành phố Vinh;

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1326
Tổng: 383586