Hiển thị văn bản pháp quy

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Tài liệu đính kèm
1 Quyết định 263/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà học, các phòng chức năng cao 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Hưng Đông
07/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 263 XDCB_1690959537429.pdf
2 Quyết định 284/QĐ-UBND Về việc quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022
28/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 284 QT NS 2022_1690959110565.pdf
3 Quyết định 283/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 Tại kỳ họp HĐND xã 6 tháng đầu năm 2023
28/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 283 điêu chin KH Đt công 2023_1690959025384.pdf
4 Công văn 544/UBND-VP V/v phổ biến, quán triệt nội dung các Văn bản chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
24/07/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 544_1690183841381.pdf
5 Công văn 520/UBND-VP V/v tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở
14/07/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 520 phổ biến TT 10-2023_1689327204879.pdf
6 Công văn 519/UBND-VP V/v tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế
14/07/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 519 tuyên truyên NĐ 29 tinh giản BC_1689319427373.pdf
7 Báo cáo 318/BC-UBND Báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
30/06/2023
Báo cáo UBND xã Hưng Đông BC KTXH 6 tháng 2023_1689308780044.pdf
8 Công văn 517/UBND-VP V/v tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022
14/07/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 517 tuyên truyền luật QCDC 2022_1689306210363.pdf
9 Kế hoạch 162/KH-UBND Triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Hưng Đông
13/07/2023
Kế hoạch UBND xã Hưng Đông KH 162 trien_khai_luat_qcdc_20230720230713100613310_Signed_1689306158485.pdf
10 Thông báo 77/TB-UBND Về việc công khai Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
03/07/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông 77 tb_cong_khai_qd_1796_tthc_so_n20230710105213935_Signed_1689258219472.pdf
11 Công văn 516/UBND-VP V/v thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia và nước CHDCND Lào năm 2023
13/07/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông 516 tuyển sinh Campuchia_1689258065138.pdf
12 Công văn 494/UBND-VP V/v phổ biến Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
07/07/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 494 pho_bien_nd_242023_ve_luong_1688958523488.pdf
13 Công văn 468/UBND-VH V/v thông tin, tuyên truyền Lời phát động Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
27/06/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 468 tuyên truyền phát động CĐ ĐT ĐT_1687851051068.pdf
14 Quyết định 239/QĐ-UBND Về việc niêm yết công khai danh sách kinh phí để chi trả tiền hỗ trợ khôi phục sản xuất bị thiệt hại giống, cây trồng do đợt mưa lớn, ngập lụt từ ngày 28/9/2022 đến 03/10/ 2022: Quyết định 2083/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND thành phố Vinh và Thông báo 247/TB-TC.KH ngày 16/6/2023 của Phòng TCKH TP Vinh
26/06/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 239 công khai TC_1687751171230.pdf
15 Công văn 462/UBND-CA V/v tiếp tục giao nhiệm vụ đợt thi đua cao điểm “Hướng về cơ sở, phủ xanh tài khoản định danh điện tử”
26/06/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV giao NV kích họat ĐDĐT T6_1687741254383.pdf
16 Công văn 461/UBND-VP V/v tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về đẩy mạnh CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030
23/06/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 461 tuyen q=truyenf NQ 05 CCHC_1687532737882.pdf
17 Công văn 449/UBND-VP V/v tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định về việc cấp bản sao điện tử theo quy định tại điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ
20/06/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông cv 449 _tuyen_truyen_ve_cap_ban_sao20230620082907414_Signed_1687224664013.pdf
18 Công văn 429/UBND-VP V/v phổ biến, quán triệt Thông tư 04/2023/TT -BNV ngày 03/52023 của Bộ Nội vụ bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT- BNV ngày 03/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu
08/06/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 429 phổ bieend TT 04 BNV_1686216184105.pdf
19 Công văn 427/UBND-VP V/v phổ biến, quán triệt Thông tư 03/2023/TT -BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ -CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức
08/06/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 427 tuyen truyen TT 03 BNV_1686214360401.pdf
20 Công văn 426/UBND-VP V/v phổ biến, quán triệt Quyết định số 356/QĐ-BNV ngày 17/5/2023 của Bộ Nội vụ ban hành cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về CBCC trong cơ quan nhà nước
08/06/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 426 tuyen truyen QD 356 BNV_1686212585052.pdf