Hiển thị văn bản pháp quy

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Tài liệu đính kèm
1 Công văn 666/UBND-VP V/v giao thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Vinh về triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng
31/08/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông cv_giao_th_kh_tp_ve_2_nhom_tth20230904025134701_Signed_1693814857398.pdf
2 Công văn 636/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 18/8/2023 của UBND thành phố về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025
22/08/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 636 TH KH sắp xếp ĐVHC 23-25_1692777766706.pdf
3 Công văn 632/UBND-VP V/v phổ biến, quán triệt nội dung các Văn bản chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
22/08/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông cv 632 phổ biến VB sắp xếp ĐV HC_1692777718592.pdf
4 Công văn 594/UBND-VP V/v thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU Cùa Tỉnh ủy Nghệ An và Kể hoạch số 173-KH/Th.U của Thành ủy Vinh về đẩy mạnh thực hiện Đề án 06
07/08/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 594 TH CT 21 đề án 06_1691457910036.pdf
5 Công văn 596/UBND-VP V/v phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
07/08/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 596 phổ biến CT 10_1691421110836.pdf
6 Thông báo 92/TB-UBND Khởi công xây dựng công trình: Nhà học 3 tầng 12 phòng Trường tiểu học Hưng Đông
07/08/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB 92 khởi công_1691419024718.pdf
7 Thông báo 91/TB-UBND Về việc triển khai thi công công trình: Nhà học 3 tầng 12 phòng Trường tiểu học Hưng Đông
07/08/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB 91 khởi công CT_1691418549893.pdf
8 Công văn 595/UBND-VP V/v đánh giá, xếp loại CBCCVC, người lao động liên quan đến việc vi phạm pháp luật về giao thông
07/08/2023
Công văn UBND xã Hưng Đông CV 595 XL CBCC vi phạm GT_1691418449767.pdf
9 Thông báo 90/TB-UBND Lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã tháng 8 năm 2023
02/08/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB lịch tiếp dân T8-23_1691392742342.pdf
10 Thông báo 88/TB-UBND Về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc”
31/07/2023
Thông báo UBND xã Hưng Đông TB 88 xét tặng KNC BP_1690960624973.pdf
11 Báo cáo 367/BC-UBND Kết quả Chuyển đổi số xã Hưng Đông năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
28/07/2023
Báo cáo UBND xã Hưng Đông BC 367 KQ chuyển đổi số_1690960522280.pdf
12 Quyết định 281/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề cương giám sát công trình: Nâng cấp đường kết nối từ đường 72m đến hồ điều hòa, xã Hưng Đông
26/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QD 281 XDCB_1690960403269.pdf
13 Quyết định 280/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề cương giám sát công trình: Nhà học 3 tầng 12 phòng Trường tiểu học Hưng Đông
26/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QD 280 XDCB_1690960356131.pdf
14 Quyết định 278/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh giá trị chỉ định thầu gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án: Cải tạo trạm y tế xã Hưng Đông, thành phố Vinh
25/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QD 278 XDCB_1690960304308.pdf
15 Quyết định 277/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh giá trị chỉ định thầu Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 02: Phần xây dựng công trình: Cải tạo trạm y tế xã Hưng Đông, thành phố Vinh
25/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 277 CDXB_1690960256917.pdf
16 Quyết định 276/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh giá trị trúng thầu gói thầu số 02: Phần xây dựng công trình: Hạ tầng khu quy hoạch đất ở dân cư tại xóm Trung Thành, xã Hưng Đông, thành phố Vinh
25/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QD 276 XDCB_1690959772285.pdf
17 Quyết định 275/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề cương giám sát thi công xây dựng công trình: Cải tạo trạm y tế xã Hưng Đông, thành phố Vinh
25/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 275 XDCB_1690959726340.pdf
18 Quyết định 273/QĐ-UBND ề việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hóa xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông
21/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 273 XDCB_1690959679282.pdf
19 Quyết định 272/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hóa xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông
21/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 272 XDCB_1690959631056.pdf
20 Quyết định 271/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hóa xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông
20/07/2023
Quyết định UBND xã Hưng Đông QĐ 271 XDCB_1690959584625.pdf