ĐẢNG ỦY XÃ

CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH DÂN CHỦ VÀ TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ, ĐẢM BẢO KỶ CƯƠNG XÃ HỘI

content:

CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH DÂN CHỦ VÀ TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ, ĐẢM BẢO KỶ CƯƠNG XÃ HỘI

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và xuất phát từ thực tiễn của tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội”. Trang thông tin điện tử xã Hưng Đông đăng tải toàn văn nội dung chuyên đề để cá tổ chức, cá nhân được biết

Tải nội dung chuyên đề tại đây

HĐND XÃ

UBND XÃ

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ PHƯỜNG

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1772
Tổng: 383465