Triển khai công tác quản lý về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Hưng Đông năm 2024

Triển khai công tác quản lý về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Hưng Đông năm 2024
content:

Thực hiện kế hoạch số 86/UBND-VHXH ngày 28 tháng 3 năm 2024 của UBND thành phố Vinh Triển khai công tác quản lý về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Vinh năm 2024; UBND xã yêu cầu công chức VHXH; Xóm trưởng 12 xóm triển khai một số nội dung sau:

- Tiếp tục rà soát, kiểm kê đưa tập quán xã hội tiêu biểu gắn với văn hóa truyền thống vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể của thành phố và hương ước, quy ước khối, xóm để bảo tồn và phát huy giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Ban hành kế hoạch tổ chức triển khai công tác quản lý về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ướccủa cộng đồng dân cư trên địa bàn.

 - Chủ trì chỉ đạo hướng dẫn các xóm thực hiện việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền về triển khai thực hiện hương ước, quy ước thông qua hệ thống đài phát thanh cơ sở, chuyên đề, phóng sự, bản tin pháp luật; lồng ghép sinh hoạt các câu lạc bộ, các tổ chức đoàn thể...

 - Lồng ghép nội dung đánh giá về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong chỉ đạo, hướng dẫn địa phương xây dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Thí điểm xây dựng mô hình phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong xây dựng đạo đức lối sống, gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng.

 - Phát huy vai trò của xóm trưởng xóm dân cư, Trưởng Ban công tác Mặt trận trong xây dựng, phổ biến quán triệt và vận động Nhân dân thực hiện hương ước, quy ước của khu dân cư. Khắc phục một số hạn chế trong sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước như: tình trạng hương ước, quy ước được xây dựng theo kiểu rập khuôn, dài, trùng lặp các quy định của pháp luật; giống nhau giữa các xóm, không có giá trị đặc trưng riêng của từng xóm;

 - Thực hiện xây dựng hương ước, quy ước đảm bảo các mục đích, nguyên tắc quy định tại Điều 3, 4 của Nghị định 61/2023/NĐ-CP; Tùy theo yêu cầu tự quản, tình hình kinh tế - xã hội, phong tục, tập quán, bảo đảm kế thừa có chọn lọc các nội dung phù hợp của hương ước, quy ước đã có, cộng đồng dân cư lựa chọn 4 một hoặc một số nội dung sau để đưa vào phạm vi của hương ước, quy ước:

 + Các biện pháp, phương thức thích hợp giúp người dân trên địa bàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, bảo đảm và phát huy quyền tự do, dân chủ của cộng đồng dân cư; động viên và tạo điều kiện để cộng đồng dân cư thực hiệntốt các quyền và nghĩa vụ của công dân.

+ Các phong tục, tập quán tốt đẹp và biện pháp hạn chế, tiến tới xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; thực hiện nếp sống văn minh trong ứng xử, giao tiếp, ăn, ở, đi lại, việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng hạnh phúc gia đình; phát triển các hoạt động văn hóa lành mạnh.

+ Các biện pháp thưởng, phạt phù hợp để bảo đảm thực hiện hương ước, quy ước nhưng không thay thế các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Các biện pháp góp phần bảo vệ tài sản của Nhà nước, cộng đồng và công dân; bảo vệ môi trường sinh thái; bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn; xây dựng và phát huy tình làng, nghĩa xóm, tinh thần đoànkết, tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư; xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; khuyến học, khuyến tài, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời; đẩy mạnh hướng nghiệp, đào tạo nghề, khuyến công, khuyến nông ở địa phương.

+ Các nội dung cần thiết khác do cộng đồng dân cư quyết định.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở. Đưa việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của các khu dân cư vào trong các cuộc họp giao ban tháng, quý, sơ kết, tổng kết hàng năm về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để đánh giá, chỉ đạo.

Nhận được công văn này yêu cầu công chức VHXH, xóm trưởng 12 xóm dân cư triển khai thực hiện nghiêm túc./.

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1285
Tổng: 383604