Thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

content:

THÔNG BÁO

Về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Ủy ban nhân dân xã Hưng Đông thông báo về người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như sau:

Họ và tên: Trần Anh Tấn

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Hưng Đông

Điện thoại: 0945912424

Địa chỉ email: trantanhungdong1972@gmail.com    

Địa chỉ liên hệ: UBND xã Hưng Đông - số 239, đường Nguyễn Trường Tộ - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An.

Ủy ban nhân dân xã Hưng Đông trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết để tiện cho việc liên hệ và phối hợp trong quá trình công tác. Phóng viên các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp, khai thác thông tin liên hệ với người thực hiện phát ngôn của UBND xã Hưng Đông để được cung cấp thông tin chính thức theo quy định./.

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 6390
Tổng: 274946