Tboong báo công khai Danh sách cử tri lấy ý kiến về Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, thành lập phường Hưng Đông trực thuộc thành phố Vinh

content:

THÔNG BÁO
Về việc công khai danh sách cử tri lấy ý kiến về Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, thành lập phường Hưng Đông trực thuộc thành phố Vinh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính;

Căn cứ Công văn số 669/SNV-XDCQ&CTTN ngày 15/3/2024 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Công văn số 1308/UBND-NV ngày 18/3/2024 của UBND thành phố Vinh về việc lấy ý kiến cử tri về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh;

Công văn số 831/UBND-NV ngày 20/02/2024 của UBND thành phố Vinh V/v hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

Để thực hiện có hiệu quả các quy định về những nội dung mà chính quyền cấp xã phải thực hiện công khai theo quy định của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, UBND xã Hưng Đông thông báo:

1. UBND xã tổ chức niêm yết công khai danh sách cử tri lấy ý kiến về Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, thành lập phường Hưng Đông trực thuộc thành phố Vinh.

2. Về địa điểm công khai: Danh sách cử tri được lập theo từng xóm dân cư và niêm yết công khai tại nhà văn hoá xóm, tại Bộ phận một cửa UBND xã Hưng Đông

3. Hình thức công khai: Niêm yết công khai.

4. Thời gian công khai: Bắt đầu từ ngày 10/3/2024 đến khi kết thúc việc tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Trang thông tin điện tử xã Hưng Đông đăng tải công khai để cử tri được biết

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1566
Tổng: 383540