Công khai Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

content:

Ngày 26/6/2023, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1796/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm 31 TTHC, trong đó:

1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh: 20 thủ tục

2. Thủ tục hành chính cấp huyện: 07 th tục.

3. Thủ tục hành chính cấp xã: 04 thủ tục.

- Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại s thứ tự: các s 6, 7 mục I; các s 1, 2, 3 mục IV; các số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 mục V; các số 10, 11 mục VII; số 5 mục XI phần A (Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và các số 1, 2, 3 mục I; s 1 mục II phần B (thủ tục hành chính cấp huyện) và các số 2, 3 mục III phần C (thủ tục hành chính cấp xã) thuộc Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Bãi bỏ Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sn thuộc thm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại số thứ tự: các số 1, 2 mục I; số 1 mục III; các số 1, 2, 3, 4 mục IV phần A (thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và các số 1, 2 mục III phần B (thủ tục hành chính cấp huyện) thuộc Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An v việc công b danh mục thủ tục hành chính thm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Bãi b Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 06/09/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tải Quyết định tại đây

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1743
Tổng: 383520