Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh Nghệ An

content:

Ngày 07/7/2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Để triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Công văn số 5963/UBND-KSTT ngày 20/7/2023; UBND thành phố Vinh đã ban hành Công văn số  4100/UBND-VP ngày 01/8/2023; UBND xã Hưng Đông đã ban hành Công văn số 581/UBND-VP ngày 02/8/2023 về việc triển khai Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp được hưởng chính sách hỗ trợ với mức: Bộ phận Một cửa cấp tỉnh là 2.000.000 đồng/vị trí/tháng; Bộ phận Một cửa cấp huyện là 1.200.000 đồng/vị trí/tháng; Bộ phận Một cửa cấp xã là 700.000 đồng/vị trí/tháng.

Trường hợp, cán bộ, công chức, viên chức làm việc luân phiên tại Bộ phận Một cửa các cấp thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức căn cứ vị trí và thời gian làm việc thực tế thực hiện thanh toán chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính phù hợp, tương ứng với các mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.

Ngoài ra, các đối tượng trên còn được hỗ trợ kinh phí may đồng phục mới với mức 3.000.000 đồng/vị trí/năm. Trường hợp cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa dưới 01 năm hoặc chưa hết thời hạn cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa nhưng bố trí người khác thay thế (nghỉ hưu, điều động, luân chuyển công tác khác...) thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó quyết định mức chi hỗ trợ may đồng phục tối đa không quá mức hỗ trợ quy định tại điểm này từ nguồn kinh phí hợp pháp của cơ quan, đơn vị. Đối với những cơ quan, đơn vị có quy định trang phục riêng của ngành thì thực hiện theo quy định của ngành.

Tải toàn văn nội dung Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND Tại đây

Nguyễn Thị Thanh Nhàn - VPTK

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1773
Tổng: 383513