Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Phổ biến các Văn bản chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Phổ biến các Văn bản chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
content:

Thực hiện Công văn số 4969/UBND-TH ngày 21/6/2023 và công văn số 5493/UBND-TH ngày 06/7/2023 của UBND Tỉnh về việc triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Công văn số 3820/UBND-NV ngày 18/7/2023 của UBND thành phố Vinh về việc triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Trang thông tin điện tử xã Hưng Đông đăng tải toàn văn nội dung các Văn bản chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn được biết và thực hiện, cụ thể:

- Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã (Tải Nghị quyết tại đây);

- Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 (Tải Kết luận tại đây)

- Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy định để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 (Tải Công điện tại đây);

- Công điện số 616/CĐ-TTg ngày 04/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 (Tải Công điện tại đây).

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1527
Tổng: 383545