Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Công khai DM TTHC theo quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Lao động – TB và và XH, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

content:

Thực hiện quy định về công khai các thủ tục hành chính theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Lao động – TB và và XH, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trang thông tin điện tử xã Hưng Đông công khai Danh mục và nội dung chi tiết của 133 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh; 30 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện;  15 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã  để toàn thể người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện theo quy định, cụ thể:

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, SỞ NỘI VỤ, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo Quyết định
số 2373/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực Người có công

1.

Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ

- 20 ngày làm việc kể từ ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định;

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định đối với trường hợp quy định tại các điểm d, d khoản 1 Điều 26 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP;

- 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định đối với trường hợp thân nhân liệt sĩ đã hưởng chế độ ưu đãi nhưng chưa được giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

2.

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc vợ khác.

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định đối với trường hợp Sở Lao động - TB và XH nơi thường trú của thân nhân đồng thời là nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sỹ;

- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định đối với trường hợp Sở Lao động - TB và XH nơi thân nhân liệt sỹ thường trú không đồng thời là nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sỹ;

(Cắt giảm 02 ngày so với quy định)

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

3.

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã nơi thường trú;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

4.

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã nơi thường trú;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

5.

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã nơi thường trú;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

6.

Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

104 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương theo quy định tại các Khoản 3, 4, 5 Điều 36 Nghị định 131/2021/-CP.

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động -TB và XH

7.

Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an

84 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

8.

Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Cắt giảm 02 ngày so với quy định)

- Trường hợp: hồ sơ phải phối hợp với cơ quan Quân đội để giải quyết thì chưa xác định rõ thời gian (đối với hồ sơ thương binh xác nhận từ ngày 31/12/1994 trở về trước không còn giấy tờ thể hiện rõ tỷ lệ tổn thương cơ thể hoặc thất lạc).

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

9.

Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

- Trong thời gian 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định (trường hợp hồ sơ thương binh đang hưởng chế độ mất sức tại Sở Lao động - TB và XH đủ điều kiện giải quyết)

- 24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định đối với trường hợp phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh để giải quyết.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

10.

Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an.

- 204 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp người bị thương thường trú tại địa phương nơi bị thương, do UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận bị thương.

- 207 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp người bị thương thường trú tại địa phương khác, do UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận bị thương.

- 207 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp người bị thương thường trú tại địa phương khác, không do UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận bị thương.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã nơi thường trú;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH.

11.

Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sng tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý.

37 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

(Cắt giảm 5 ngày so với quy định)

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp huyện đối với các trường hợp đang sống tại gia đình;

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng đối với các trường hợp đang được nuôi dưỡng tập trung;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động -TB và XH

12.

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý.

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(Cắt giảm 2 ngày so với quy định)

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã nơi thường trú;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

13.

Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

14.

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ

14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hồ sơ không do cơ quan quân đội, công an quản lý.

(Cắt giảm 3 ngày so với quy định)

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã nơi thường trú;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

15.

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng

34 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

(Cắt giảm 3 ngày so với quy định)

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã nơi thường trú;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao đng - TB và XH

16.

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- 84 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định đối với trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH.

- 89 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định đối với trường hợp người hoạt động kháng chiến có con đang hưởng chế độ ưu đãi mà bố, mẹ chưa hưởng trợ cấp

- 31 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp có vợ hoặc chồng nhưng không có con.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã nơi thường trú;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

17.

Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

96 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã nơi thường trú;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

18.

Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

(Cắt giảm 4 ngày so với quy định)

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã nơi thường trú;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

19.

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

19 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

(Cắt giảm 5 ngày so với quy định)

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã nơi thường trú;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

20.

Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đã cách mạng.

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

(Cắt giảm 04 ngày so với quy định)

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã nơi thường trú;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP  ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

21.

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ Đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- 24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp hồ sơ người có công đang do Công an, quân đội quản lý;

- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp hồ sơ người có công không do Công an, quân đội quản lý;

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến cơ quan, đơn vị quản lý Người có công đối với trường hợp hồ sơ người có công đang do Công an, quân đội quản lý;

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã nơi quản lý hồ sơ người có công đối với trường hợp hồ sơ người có công không do Công an, quân đội quản lý.

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

22.

Giải quyết phụ cấp đặc biệt hàng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81 % trở lên.

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

(Cắt giảm 02 ngày so với quy định)

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

23.

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

(Cắt giảm 02 ngày so với quy định)

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến cơ quan quản lý hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

24.

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

- Đối với trường hợp giải quyết trợ cấp 1 lần và mai táng: 24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định;

- Đối với trường hợp trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng: 31 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định;

- 43 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ quy định đối với trường hợp trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng có con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã nơi thường trú (đối với trường hợp trợ cấp tuất hàng tháng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng);

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã nơi quản lý hồ sơ người có công (đối với trường hợp trợ cấp 1 lần và trợ cấp mai táng);

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

25.

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

(Cắt giảm 04 ngày so với quy định)

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã nơi thường trú;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

26.

Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

Chưa xác định thời gian

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Sở Lao động TB và XH nơi quản lý hồ sơ người có công; cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động -TB và XH

27.

Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú

22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(Cắt giảm 02 ngày tại Sở Lao động - TB và XH tỉnh Nghệ An xuống còn 10/12 ngày so với quy định)

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Sở Lao động - TB và XH nơi quản lý hồ sơ người có công;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

28.

Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng

7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

(Cắt giảm 05 ngày so với quy định)

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

29.

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp chưa được hỗ trợ.

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp đã được hỗ trợ.

- Trường hợp chưa được hỗ trợ: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Sở Lao động - TB và XH nơi quản lý hồ sơ gốc;

- Trường hợp dã được hỗ trợ: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Huyện nơi thường trú;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

30.

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

- 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định đối với trường hợp chưa được hỗ trợ.

- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp đã được hỗ trợ.

- Trường hợp chưa được hỗ trợ: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Sở Lao động - TB và XH nơi quản lý hồ sơ gốc;

- Trường hợp đã được hỗ trợ: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Huyện nơi thường trú;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP  ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

31.

Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hi sinh.

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến cơ quan, đơn vị quản lý liệt sĩ trước khi hi sinh cấp tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020;

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

32.

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hồ sơ theo quy định.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a;

- Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của liên Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013;

- Quyết định số 62/2015/-TTg ngày 04/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013;

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 547/QĐ-LĐTBXH ngày 21/5/2020 của Bộ Lao động - TB và XH.

33.

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2020 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 547/QĐ-LĐTBXH ngày 21/5/2020 của Bộ Lao động - TB và XH.

34.

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(Cắt gim 4 ngày so với quy định: giảm 2 ngày tại Sở, 1 ngày tại huyện và 1 ngày tại xã)

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng;

- Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp;

- Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/7/2009 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 547/-LĐTBXH ngày 21/5/2020 của Bộ Lao động - TB và XH.

35.

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng;

- Quyết định số 24/2016/-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1025/QĐ-LĐTBXH ngày 03/8/2016 của Bộ Lao động - TB và XH.

36.

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

(Cắt giảm 03 ngày so với quy định: giảm 2 ngày tại Sở, 01 ngày tại huyện)

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp xã;

- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trục tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

- Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ LĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 902/QĐ-LĐTBXH ngày 24/6/2019 của Bộ Lao động - TB và XH

II

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

37.

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập cơ sở gửi hồ sơ theo quy định đến Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, số 16, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An);

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1593/QĐ-LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB và XH

- Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Nghệ An.

38.

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập cơ sở gửi hồ sơ theo quy định đến Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, số 16, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An);

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1593/QĐ-LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB và XH

- Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Nghệ An;

39.

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

(Cắt giảm 02 ngày so với quy định)

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An.

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1593/QĐ-LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB và XH.

40.

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cư sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

(Cắt giảm 02 ngày so với quy định)

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An.

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1593/QĐ-LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB và XH.

41.

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An.

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các sở trợ giúp xã hội;

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1593/QĐ-LĐTBXH ngày 10/10/2017 và được sửa đổi bổ sung tại Quyết định 1789/-LĐTBXH ngày 13/12/2018 của Bộ Lao động - TB và XH.

42.

Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An.

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1593/QĐ-LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB và XH.

43.

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An.

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1593/QĐ-LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB và XH

44.

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào Cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

30 ngày làm việc, kể từ nhận được hồ sơ của đối tượng.

(Cắt giảm 03 ngày so với quy định)

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã;

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Nghị định số 20/2021/-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 3/6/2021 của Bộ Lao động - TB và XH

45.

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào Cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Tiếp nhận ngay và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trong ngày 10 làm việc, kể từ khi tiếp nhận đối tượng, trường hợp kéo dài quá 10 ngày làm việc, phải do cơ quan quản lý cấp trên xem xét quyết định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Cơ sở trợ giúp xã hội;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 635/-LĐTBXH ngày 3/6/2021 của Bộ Lao động - TB và XH

46.

Dừng trợ giúp xã hội tại Cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Cơ sở trợ giúp xã hội;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 3/6/2021 của Bộ Lao động - TB và XH

47.

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An.

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật Người khuyết tật.

- Nghị định số 28/2012/-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

- Thông tư số 18/2018/TT- BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ LĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH.

- Thủ tục hành chính được công bố tại quyết định số 220/QĐ-LĐTBXH ngày 27/2/2019 của Bộ Lao động - TB và XH

48.

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào sở trợ giúp trẻ em

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp Xã.

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Thông tư 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của BLao động - Thương binh và Xã hội - Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 101/QĐ-LĐTBXH ngày 21/01/2016 của Bộ Lao động - TB và XH

49.

Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ theo quy định

Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng làm đơn đề nghị, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cho Giám đốc Cơ sở trợ giúp xã hội trình bày rõ nguyện vọng đưa đối tượng về gia đình, cộng đồng.

Không

- Thông tư 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 101/QĐ-LĐTBXH ngày 21/01/2016 của Bộ Lao động - TB và XH

III

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

50.

Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn.

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16, đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An;

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực GDNN;

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH;

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực GDNN;

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 445/-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động - TB và XH;

51.

Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp.

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16, đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An;

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực GDNN;

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH;

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực GDNN;

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động -TB và XH;

52.

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động - TB và XH quy định về Điều lệ trường trung cấp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ Lao đng - TB và XH;

53.

Thay thế Chủ tịch, Thư ký, thành viên Hội đồng trường trung cấp công lập

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 dường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động - TB và XH quy định về Điều lệ trường trung cấp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ Lao động -TB và XH;

54.

Miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Thư ký, thành viên Hội đồng trường trung cấp công lập

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

 

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động - TB và XH quy định về Điều lệ trường trung cấp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ Lao động - TB và XH;

55.

Công nhận Hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động - TB và XH quy định về Điều lệ trường trung cấp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ Lao động -TB và XH;

56.

Thay thế Chủ tịch, Thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động - TB và XH quy định về Điều lệ trường trung cấp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ Lao động - TB và XH;

57.

Công nhận hiệu trưởng trường trung Cấp tư thục

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 dường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động - TB và XH quy định về Điều lệ trường trung cấp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1396/-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ Lao động - TB và XH;

58.

Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động - TB và XH quy định về Điều lệ trường trung cấp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ Lao động -TB và XH;

59.

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đối chiếu, thẩm định hồ sơ của học sinh, sinh viên trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ. Khi hồ sơ hợp lệ, học sinh, sinh viên được cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác 02 lần trong năm học: lần 01 cấp cho 06 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 02 cấp cho 06 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau (Cơ sở GDNN công lập thông báo công khai về thời gian cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác). Trường hợp học sinh, sinh viên chưa được nhận học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nơi học sinh, sinh viên đang theo học.

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp;

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH;

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 2020/-LĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ Lao động - TB và XH

60.

Công nhận Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị công nhận Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục của tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc là cá nhân sở hữu trung tâm, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận Giám đốc trung tâm Giáo dục nghiệp tư thục trên địa bàn.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An.

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 48/2015/-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TB và XH quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp;

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 158/-LĐTBXH ngày 01/2/2016 của Bộ Lao động - TB và XH

61.

Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 dường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH ngày 10/7/2019 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

62.

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 981/-LĐTBXH ngày 10/7/2019 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

63.

Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH ngày 10/7/2019 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

64.

Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH ngày 10/7/2019 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

65.

Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 143/2016/-CP  ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH ngày 10/7/2019 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

66.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH ngày 10/7/2019 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

67.

Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 981/-LĐTBXH ngày 10/7/2019 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

68.

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận

16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH

- Nghị định số 15/2019/-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH ngày 10/7/2019 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

69.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp.

- 10 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 8 Nghị định 143/2016/-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 24/2022/NĐ-CP);

- 03 ngày làm việc đối với trường hợp đổi tên doanh nghiệp.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An.

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 143/2016/-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 24/2022/-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1613/QĐ-LĐTBXH ngày 13/11/2018, được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 23/3/2019 và tiếp tục được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động - TB và XH;

70.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp.

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An.

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 24/2022/-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1613/QĐ-LĐTBXH ngày 13/11/2018, được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 23/3/2019 và tiếp tục được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 445/-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động - TB và XH;

71.

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An.

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1775/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2016 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động - TB và XH.

72.

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An.

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1775/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2016 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động - TB và XH

73.

Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An.

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1775/-LĐTBXH ngày 26/12/2016 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động - TB và XH.

74.

Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An.

- Hoặc nộp hồ sư qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 143/2016/-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1613/QĐ-LĐTBXH ngày 13/1/2018 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động -TB và XH;

75.

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An.

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1613/QĐ-LĐTBXH ngày 13/1/2018 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động - TB và XH;

IV

Lĩnh vực Lao động

76.

Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể

20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn;

Không

- Bộ luật Lao động hiện hành;

- Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con.

- Thủ tục hành chính được công bố mới tại Quyết định 338/-SLĐTBXH ngày 17/3/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

77.

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể đại diện UBND cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể

07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn;

Không

- Bộ luật Lao động hiện hành;

- Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con.

- Thủ tục hành chính được công bố mới tại Quyết định 338/QĐ ngày 17/3/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

78.

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

07 ngày làm việc

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn;

Không

- Bộ luật Lao động hiện hành;

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 338/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/3/2021.

79.

Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

27 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyển http://dichvucong.nghean.gov.vn;

Không

- Bộ luật Lao động hiện hành;

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 338/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/3/2021.

80.

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

22 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn;

Không

- Bộ luật Lao động hiện hành;

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 338/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/3/2021.

81.

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

- Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp: 22 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định

- Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép: 27 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An.

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn;

Không

- Bộ luật Lao động hiện hành;

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hlao động.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 636/-LĐTBXH ngày 05/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 338/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/3/2021.

82.

Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

17 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn;

Không

- Bộ luật Lao động hiện hành;

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 338/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/3/2021.

83.

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn;

Không

- Bộ luật Lao động hiện hành;

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 338/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/3/2021.

V

Lĩnh vực Tiền lương

84.

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ Sở hữu (hạng tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III).

45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn;

Không

- Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nm giữ 100% vốn điều lệ;

- Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty TNHH do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 1255/-LĐTBXH ngày 11/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

85.

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu.

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn;

Không

- Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty TNHH do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty TNHH 1TV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 1255/QĐ-LĐTBXH ngày 11/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

VI

Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước

86.

Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn;

Không

- Nghị định số 152/2020/-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 526/-LĐTBXH ngày 06/5/2021 của Bộ Lao động - TB và XH.

87.

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn;

600.000 VNĐ

- Bộ luật Lao động năm 2019;

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Nghệ An.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 602/-LĐTBXH ngày 26/4/2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2021 của Bộ Lao động - TB và XH.

88.

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn;

450.000 VNĐ

- Bộ luật Lao động năm 2019;

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Nghệ An.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 602/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/4/2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2021 của Bộ Lao động - TB và XH.

89.

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

08 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

(Đã cắt gim 02 ngày so với quy định)

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn;

Không

- Bộ luật Lao động năm 2019;

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/4/2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2021 của Bộ Lao động - TB và XH.

90.

Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tình Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn;

Không

- Bộ luật Lao động năm 2019;

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 602/-LĐTBXH ngày 26/4/2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2021 của Bộ Lao động - TB và XH

91.

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

- 50 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên

(Đã cắt giảm 10 ngày so với quy định)

- 25 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 100 đến dưới 500 người lao động Việt Nam (Đã cắt giảm 05 ngày so với quy định);

- 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 100 người lao động Việt Nam.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn;

Không

- Bộ luật Lao động năm 2019;

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài lại Việt Nam.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/4/2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2021 của Bộ Lao động - TB và XH.

92.

Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn;

Không

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13/11/2020;

- Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Thông tư số 20/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Lao động - TB và XH quy định về Hệ thống cơ sở dữ liệu người lao động Việt Nam di làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1632/QĐ-LĐTBXH ngày 06/11/2015 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 58/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2022 của Bộ Lao động - TB và XH.

93.

Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn;

Không

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13/11/2020;

- Nghị định 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam di làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Thông tư số 20/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Lao động - TB và XH quy định về Hệ thống cơ sở dữ liệu người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1632/-LĐTBXH ngày 06/11/2015 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 58/-LĐTBXH ngày 26/01/2022 của Bộ Lao động - TB và XH.

94.

Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày)

05 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn;

Không

- Luật Người lao động Việt Nam di làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13/11/2020;

- Nghị định 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 487/-LĐTBXH ngày 04/4/2019 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1511/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2021 của Bộ Lao động - TB và XH.

95.

Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyển http://dichvucong.nghean.gov.vn;

Không

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13/11/2020;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/NĐ/2015/-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1480/QĐ-LĐTBXH ngày 27/10/2016 của Bộ Lao động - TB và XH.

VII

Lĩnh vực Việc làm

96.

Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 572/QĐ-LĐTBXH ngày 17/5/2021 của Bộ Lao động - TB và XH.

97.

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 572/QĐ-LĐTBXH ngày 17/5/2021 của Bộ Lao động - TB và XH.

98.

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Nộp hồ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 dường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1872/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/11/2018 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 572/QĐ-LĐTBXH ngày 17/5/2021 của Bộ Lao động - TB và XH.

99.

Cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

- Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp (gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp); giấy phép bị mất; giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1872/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/11/2018 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 572/QĐ-LĐTBXH ngày 17/5/2021 của Bộ Lao động - TB và XH.

100.

Gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An;

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Không

- Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1872/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/11/2018 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 572/QĐ-LĐTBXH ngày 17/5/2021 của Bộ Lao động - TB và XH.

101.

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng lao động theo quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An.

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật việc làm ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1872/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/11/2018 của Bộ Lao động - TB và XH.

102.

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận đón tiếp - Giải quyết chính sách BHTN, Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, số 201, đường Phong Đình Cảng, thành phố Vinh, Nghệ An.

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật Việc làm ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ;

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2015 của Bộ Lao động - TB và XH.

103.

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

21 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận đón tiếp - Giải quyết chính sách BHTN Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, số 201, đường Phong Đình Cảng, thành phố Vinh, Nghệ An.

Không

- Luật việc làm ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ;

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2015 của Bộ Lao động - TB và XH.

104.

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định

Khi người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

Không

- Luật việc làm ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2015 của Bộ Lao động - TB và XH.

105.

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định đối với người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trực tiếp đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm với Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, số 201, đường Phong Đình Cảng, thành phố Vinh, Nghệ An.

Không

- Luật việc làm ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2015 của Bộ Lao động - TB và XH.

106.

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trực tiếp thông báo hoặc gửi thông báo theo đường bưu điện kèm theo các giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (bản chụp) đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, số 201, đường Phong Đình Cảng, thành phố Vinh, Nghệ An);

Không

- Luật việc làm ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2015 của Bộ Lao động - TB và XH.

107.

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

(Đã cắt giảm 01 ngày so với quy định)

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, số 201, đường Phong Đình Cảng, thành phố Vinh, Nghệ An;

Không

- Luật việc làm ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2015 của Bộ Lao động - TB và XH.

108.

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp do người lao động chuyển đến

(Đã cắt giảm 01 ngày so với quy định)

- Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, số 201, đường Phong Đình Cảng, thành phố Vinh, Nghệ An.

- Hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Luật việc làm ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Nghị định số 61/2020/-CP ngày 29/05/2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2015 của Bộ Lao động - TB và XH.

109.

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng

1/2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

(Đã cắt giảm 1/2 ngày so với quy định)

Trực tiếp đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, số 201, đường Phong Đình Cảng, thành phố Vinh, Nghệ An

Không

- Luật việc làm ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2015 của Bộ Lao động - TB và XH.

110.

Hỗ trợ học nghề

13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề

(Đã cắt giảm 07 ngày so với quy định)

Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm dịch vụ việc làm số 201, đường Phong Đình Cảng, thành phố Vinh, Nghệ An;

Không

- Luật việc làm ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Nghị định số 61/2020/-CP ngày 29/05/2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ.

- Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2015 của Bộ Lao động -TB và XH.

VIII

Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động

111.