Lịch tiếp dân

Thông báo lịch tiếp công dân của UBND xã Hưng Đông năm 2024

content:

THÔNG BÁO

Về lịch tiếp công dân trên địa bàn xã Hưng Đông năm 2024

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Quy chế làm việc của cơ quan, UBND xã Hưng Đông thông báo về lịch tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân hàng ngày năm 2024, cụ thể như sau:

  1. Về tiếp công dân định kỳ của Ban tiếp công dân xã:

Trưởng Ban tiếp công dân tổ chức tiếp công dân định kỳ 01 ngày vào thứ 3 hàng tuần (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày tiếp theo). Ban tiếp công dân có thể tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 18 của Luật Tiếp công dân.

        2. Về tiếp công dân thường xuyên:

Việc tiếp công dân thường xuyên được thực hiện hàng ngày trong giờ hành chính vào tất cả các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết theo quy định) tại Bộ phận tiếp công dân của UBND xã (Công chức Văn Phòng – Thống kê)\

3. Để phục vụ tốt công tác tiếp công dân, đề nghị công dân đăng ký và gửi trước nội dung về UBND xã (qua công chức Văn phòng – thống kê xã) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND xã xem xét, quyết định.

Trên đây là Thông báo về lịch tiếp công dân của UBND xã Hưng Đông năm 2024, UBND xã Thông báo để các tổ chức, cá nhân và người dân được biết./.

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 6420
Tổng: 274945