HĐND XÃ

UBND XÃ

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ PHƯỜNG

Công khai Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

content:

Ngày 19/8/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 2479/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, theo đó có 31 TTHC

Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại số thứ tự: các số 1, 2, 4, 5 mục 1; các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mục III; các số 1, 14, 15, 17, 18 mục V; các s 1, 2, 3, 4 mục VI; các số 1, 8, 13 mục VII; các số 1, 2, 3 mục VIII phần A; các số 6, 14 mục IX (Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT) và số 1,2 mục III; số 1 mục IV; các số 1, 2, 3 mục V phần B (thủ tục hành chính cấp huyện) thuộc Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tải Quyết định tại đây

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1735
Tổng: 383530