HĐND XÃ

UBND XÃ

Hướng dẫn cập nhật, sử dụng tài khoản VNEID trên hệ thống dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh nghệ an

content:

Theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/09/2022 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử, kể từ ngày 01/07/2024, các tài khoản định danh điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sử dụng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an (VNeID) cung cấp để đăng ký, đăng nhập thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Công dân có tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia và VNeID thực hiện các bước sau để thực hiện liên kết tài khoản:

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT, SỬ DỤNG TẠI KHOẢN VNEID TRÊN HỆ
THỐNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH NGHỆ AN

  1. Bước 1:

Truy      cập       vào       địa      chỉ:                            https://dichvucong.gov.vn hoặc

https://dichvucong.nghean.gov.vn

  1. Bước 2: Đăng nhập hệ thống và cập nhật thông tin trên Hệ thống a) Đối dịch vụ công quốc gia:

- Vào phần “Đăng nhập”

- Chọn phần đăng nhập bằng “Tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ

Công an”

- Nhập Căn cước công dân và mật khẩu VNeID

 

- Truy cập vào thông tin cá nhân

 

0 dkhvucong.govvn/p/home/dvc4rang<hu.html?code=092d8d58-be8a-3db0-b686-2d36b37dec67&session_state=6886ff3b26014d2f6ab53ddfb19afbda066dd127018...                                        0

 

- Cập nhật toàn bộ các thông tin định danh tại mục “Thông tin định danh”

 

Ho sd
da hoan thanh

 

Ho sd
dang
xlT ly

 

Thong tin tai khoan

Thong tin dinh danh

Thong tin mcf rong

 

CD Quan ly dich vu cong

 

Dich vu cong cua toi

 

[=1 Tai lieu dien tCr

 

Tien (ch

 

b) Đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh

- Vào phần “Đăng nhập”

 

Hanh chmn phuc vu

 

Ho so dung han

 

Nhap thdng tin tin kiem:

 

LIEN KET

dab Cong dich vu cong quoc gia

jQl K^t qud dAnn gia Qd chi s6 phuc vu ngooi dan. doanh nghiep

Dien vu cong true tuy£n Hdi quan

A Dich vu cong ve Thu^

Dich vu edng kho bac nha nuoc

Miic gia euwe dich vu Biro chinh cong Ich

 

CONG DAN

(P C6 con nh<5

S Wclam

H6n nhan va gia dinh

Phuong tien va ng if ch lai

Dang ky cw tru

@ Y tS

DOANH NGHIEP

DSt dai, xSy dirng

A Thanh lap doanh nghiep

[S Thuong mai, quang cao

Tai cau true doanh nghiep

Baa toy xa hoi

- Chọn phần đăng nhập bằng “Tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ

Công an”

fl https://xacthucdichvucong.g<>v.viVauthenticationer>dpoinVlogin.do?dientJd=yJ96NZaZBjOOZ6kfVN1sR3VoZWAaaicommoriAuthCallerPath=%2FoaLrt^^

’£ong dich vp cong quoc gia

Ket n®, cung c5p I tiding tin v& dich vu cflng moi flic, moi nai

THONG BAO T^HE THONG:

Theo quy dinh tai Nghi dinh so 59/2022/ND-CP ngay 05/09/2022 cua Chfnh phu ve dinh danh va xac thufc dien t0, ke tir ngay 01/07/2024, cac tai khoan dinh danh dien tci tren C6ng Dich vu cAng qudc gia sir dung tai khoan dinh danh di&n tut do Bo C6ng an (VNelD) cung cap de dang ky. dSng nhap thuc hien dich vu cong true tuyen va cac tier ich khac tren Cong Dich vu cong quoc gia Cong dan cd tai khoan Cong Dich vu cong quoc gia va VNelD thi/c hien cac bUdc sau de thi/c hien lien ket tai khoan:

Bude 1: Kiem tra tai khoan CDVCQG da duoe cap nhat so CCCD vdi C5DL v? Dan cu hay chua? N&j chua duoc c3p nhAt thuc hi4n cSp nh^t s6 CCCD theo hudng d5n sau khi dang nhap, neu da duoc cap nhat so CCCD s$ chuyen sang buoc 2.

Bude 2: Thye hien dang nhap vao tai khoan dinh danh dien tur dirge cap bdi Bq Cong an (VNelD) de he thong thuc hien lien ket tai khoan

- Nhập Căn cước công dân và mật khẩu VNeID

- Truy cập vào thông tin cá nhân

- Cập nhật toàn bộ các thông tin định danh tại mục “Thông tin định danh”

 

(Nguyễn Thị Thanh Nhàn - VPTK)

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ PHƯỜNG

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1302
Tổng: 383595