Thông báo

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã tháng 6 năm 2024

content:

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã tháng 6 năm 2024

  

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Luật Khiếu nại, ngày 11/11/2011; Luật Tố cáo ngày 12/6/2018; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP, ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo;

Căn cứ Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, quy định quy trình tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;

Để tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng của nhân dân góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Ủy ban nhân dân xã Hưng Đông thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã tháng 6 năm 2024, cụ thể như sau:

Thời gian, địa điểm tiếp công dân

Trong tháng 6 năm 2024, Chủ tịch UBND xã tiếp công dân 04 ngày, vào các ngày thứ Ba hàng tuần, cụ thể như sau:

TT

Ngày tháng

Địa điểm tiếp công dân

Ghi chú

04/6/2024

Phòng tiếp công dân, UBND xã Hưng Đông (Địa chỉ: số 239, đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

Buổi sáng:

Từ 07 giờ 30’

đến 11 giờ 30’

Buổi chiều:

Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ

11/6/2024

18/6/2024

  25/6/2024

Trong trường hợp có lịch đột xuất trùng với lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã, UBND xã sẽ có thông báo thay đổi thời gian công khai trên Trang Thông tin điện tử xã Hưng Đông (http://hungdong.vinh.nghean.gov.vn) và tại Trụ sở UBND xã.

Để phục vụ tốt công tác tiếp công dân, đề nghị công dân đăng ký và gửi trước nội dung về UBND xã (qua công chức Văn phòng – thống kê xã) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND xã xem xét, quyết định.