Công khai Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

content:

Ngày 10/10/2023, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3224/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, theo đó:

Có 15 thủ tục hành chính cấp tỉnh

Có 01 thủ tục hành chính cấp xã

- Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại số thứ tự: các số 15, 16 mục III, lĩnh vực Thủy sản; các số 11, 16 mục V, lĩnh vực Thú y, Phần A (Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại số thứ tự: các số 1, 2, 3, 4, 10, 11 mục II, lĩnh vực Trồng trọt; số 3 mục III, lĩnh vực Thủy sản, Phần A (Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại số thứ tự: các số 1, 2, 3, 4 mục IV, lĩnh vực Chăn nuôi, Phần A (Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tải Quyết định tại đây

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 1789
Total: 383493